Forum Romanum

Forum Romanum

Forum bývalo rozlehlé náměstí, po obvodu s podloubími, ve středu stála socha císaře na koni a v uzavření náměstí byl velký chrám. Fóra měla dát městu lesk, lidu možnost zakládat trhy a místo, kde by bylo možno poslouchat řečníky a provádět náboženské obřady.

První osady starověkého Říma vznikaly na pahorcích, území ležící mezi nimi se v 10. a 9. st. př.n.l. využívalo jako hřbitov. Po založení města (754 př.n.l.) se mrtví pohřbívali na Esquilinu. Bažiny mezi Palatinem a Esquilinem vysušili a vodu odvedli kanálem Cloaca Maxima do Tibery Římané již v 7. st. př. n. l. za vlády krále Tarquinia Prisca. Tak získali místo na tržiště, kde se shromažďoval lid a konaly soudy. Část byl určena pro veřejné obřady. Zde probíhaly volby magistrálu, oslavy náboženských slavností a soudili se zde odsouzení pravým soudem. Hned na počátku vznikly na obou stranách náměstí dvě významné budovy, královská rezidence (regia) a první comitia. Od 4. st. př.n.l. přibývalo na volném prostranství sloupů a soch a stály tu nakonec v takovém množství, že jich většina musela být ve 2. st. př.n.l. odstraněna.

Díky velkému rozkvětu po Punských válkách forum změnilo svůj vzhled. Již ve 2. st. př. n.l. se staví nové baziliky a velké chrámy. Byl zaveden nový stavební styl, který měl již brzy patřit k charakteristickým znakům urbanistické struktury Říma. Tabularium doplnilo konečně celkový vzhled republikánského fora a uzavřelo jej vůči Kapitolu. Caesar tržiště rozšířil, Augustus a jeho nástupci vystavěli nové reprezentační budovy, oblouky, sloupy a sochy. Po mnoha změnách za vlády císaře Augusta se forum stalo pro svoji velikost náboženským, obchodním a veřejným středem města.

Po určitém období, kdy se veřejné zájmy přesunuly do jiné části města, Forum Romanum získalo původní kouzlo zásahem Maxentia a Konstantina.

Úpadkem císařství bylo těžce poškozeno i Forum Romanum a to za vpádů Vandalů a Gótů. S příchodem křesťanů se forum stalo náboženským místem, kde se budovaly kostely. Časem bylo forum zcela opuštěno a zříceniny starobylých budov byly používány obyvatelstvem, ale většinou byly zbourány a sloupy a opracované kameny se používaly na výstavbu kostelů. Během středověku se forum změnilo v pastviny dobytka. R. 1871 se na Foru a Palatinu začalo s vykopávkami. ...více o stavbách na Forum Romanum »