Řím - Palatin

Palatin

Na jižní straně nad Forum Romanum se zvedá vrch Palatin, vysoký 51 metrů, místo nejstaršího osídlení Říma.

Podle legendy sídlili na Palatinu nejprve Řekové, kteří pod vedením Eunandra opustili Arkádii. Když sem po dlouhé cestě z Tróje dorazil Aeneas, Eunandros jej prý přivítal. Na pahorku byly odkryty pozůstatky sídliště z 9. st. př.n.l., které zjevně existovalo ještě před příchodem Romula. Zde podle legendy v r. 753 př. n. l. Romulus založil Řím. Celé území bylo hned od začátku považováno za posvátný okrsek. Kromě jiného se tu slavila Lupercalia, významné oslavy související s erbovním zvířetem města i s jeskyní na úpatí palatinu, Lupercalem. V této jeskyni podle legendy vlčice kojila Romula a Rema. V r. 294 př.n.l. dal Postumius Megellus postavit na vrcholu pahorku svatyni pro bohyni vítězství. Nedaleko odtud stál chrám Magna Mater.

Už za republiky na Palatinu sídlili mnozí slavní politikové: Gaius Gracchus, Marcus Tulius Cicero, Marcus Antonius a Agrippa. Augustus, který se prý na Palatinu narodil, si tady nechal postavit obrovský palác. Tím položil základy tradice budování honosných císařských paláců na Palatinu. Tiberius si dal svůj palác, Domus Tiberiana, postavit na severozápadě pahorku, tam, kde se nyní nacházejí zahrady Orti Farnesiani. Caligula tuto stavbu rozšířil až k foru. Nero celé území nově uspořádal a dal zřídit Domus transitoria. Po požáru v r. 64 zahájil Nero stavbu Domus Aurea, který se rozkládal od Eskquilinu až k Palatinu a Velii. Domitian Palatin naposledy zcela přestavěl. Byla zde vybudována ohromná rezidence, která byla později pojmenována jako celý areál – Palatium. Od tohoto ideálu panovnického domu bylo odvozeno slovo palác. Obrovský komplex včetně zahrad zásoboval vodou akvadukt Aqua Claudia. Území mezi forem a Domus Aurea nyní působilo jako jakýsi monumentální vestibul císařské rezidence. Septimius Severus pak připojil lázně. Jako poslední bylo připojeno Septizodium, aby dělalo dojem na návštěvníky, kteří přicházeli do Říma po Via Appia. Posledním významným dílem byla stavba Elagabalova chrámu. Poté již začal úpadek Palatinu.

Ve středověku tu sídlili Odoakar a Theodorich. Později tady stále přibýval počet kostelů a klášterů.